Договір публічної оферти

Про надання Освітніх послуг

Надання Послуг за цим Договором публічної оферти (далі – «Договір», «Оферта»), розміщеним на Сайті, здійснюється фізичною особою-підприємцем підприємцем Зоря Ярославою Ігорівною (запис про державну реєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 20700000000018291 від 04.09.2017 року), яка зареєстрована і діє відповідно до вимог законодавства України (далі – «Виконавець»).

Дана Оферта являє собою офіційну відкриту пропозицію Виконавця укласти Договір про надання Освітніх послуг, шляхом акцепту (прийняття) цієї Оферти.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІв

1.1. Даним пунктом визначається інтерпретація наведених нижче термінів та дефініцій, що використовуються у цьому Договорі.

1.1.1. «Сайт» – веб-сторінка, розташована за посиланням: zorias8.com і керована Виконавцем, включаючи сукупність текстових та візуальних матеріалів, розміщених на веб-сторінці. Термін «Сайт» охоплює посилання на інші відкриті веб-ресурси, на яких розміщуються матеріали Курсу.

1.1.2. «Курс» – текстові, аудіо, відео та аудіовізуальні матеріали, практичні завдання тощо, їхня сукупність або окремі одиниці, об’єднані загальною темою та структуровані Виконавцем з метою надання Освітніх послуг.

1.1.3. «Договір», «Оферта» – документ, опублікований на Сайті в мережі Інтернет, який регулює відносини між Користувачами, Замовниками і Виконавцем в процесі надання Освітніх послуг.

1.1.4. «Виконавець» – уповноважена особа, яка здійснює контроль над даним Сайтом і пропонує необмеженому числу осіб (Користувачам) надання Освітніх послуг. 

1.1.5. «Користувач» – будь-яка фізична особа, яка має доступ до Сайту та використовує Сайт за допомогою мережі Інтернет.

1.1.6. «Замовник» – Користувач, який здійснив акцепт цієї Оферти і є одержувачем (споживачем) Освітніх послуг за Договором.

1.1.7. «Освітні послуги», «Послуги» – надання Виконавцем доступу Замовникам до комплексу Курсів (в т.ч. лекцій в онлайн-форматі, відеозаписів лекцій, аудіозаписів, текстовому супроводу курсів), розроблених Виконавцем.

1.1.8. «Фінансовий агент» – компанія, що надає сервіс Інтернет-платежів, що може бути інтегрованим у функціонал Сайту для оплати Замовником Послуг.

1.1.9. «Telegram» – система миттєвого обміну повідомленнями, що дозволяє здійснювати обмін текстовими, графічними, аудіо та аудіовізуальними повідомленнями, а також файлами інших форматів, розробником якої є Telegram FZ-LLC.

1.1.10. «Telegram-чат Виконавця» – чат у системі «Telegram», що дозволяє здійснювати обмін текстових, графічних, аудіо та аудіовізуальних повідомлень, а також файлів інших форматів, у рамках наданих Виконавцем Послуг.

1.2. Терміни та дефініції, не визначені цим розділом, тлумачаться у значенні, встановленому чинним законодавством України, а за відсутності такого – у їх звичайному розумінні.

2. УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ОФЕРТИ

2.1. Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України (далі – «ЦК України»).

2.2. Особа (Користувач), яка здійснила акцепт (прийняття) Оферти, набуває всіх прав і обов'язків Замовника у порядку ст. 638 ЦК України. Акцептом цієї Оферти є здійснення Замовником повної або часткової оплати Послуг Виконавця, відповідно до умов Договору.

2.3. Акцептування (прийняття) Оферти означає, що Замовник повністю ознайомлений з умовами Договору та правилами платіжної системи – Фінансового агента, специфікою функціонування Сайту та/або іншого веб-сайту, систем та/або програмного забезпечення (ПО), в рамках яких розміщуються навчальні матеріали, а також визнає безумовну придатність Сайту для здійснення дій та досягнення цілей, що є предметом Договору. Акцептування (прийняття) Оферти прирівнюється, відповідно до ч. 2 ст. 642 ЦК України, до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені в Оферті.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Відповідно до умов Оферти, Виконавець зобов’язується надати Замовнику Освітні послуги в онлайн-форматі (дистанційно) за винагороду, що сплачується Замовником на користь Виконавця.

3.2. Освітні послуги, що надає Виконавець, можуть містити в собі текстові, аудіо, відео та аудіовізуальні матеріали, практичні завдання, чат-підтримку та інші складові елементи Курсу.

3.3. Виконавець на свій розсуд визначає і розміщує на Сайті різні варіації комплексу Освітніх послуг (Курсів), які можуть відрізнятися за обсягом, наповненням, строками і вартістю. Актуальні і доступні для замовлення Курси, їх варіації, формати, вартість розміщені на Сайті.

3.4. Надання Послуг може здійснюватися у закритому розділі Сайту або іншого веб-сайту, шляхом надання доступу до систем та/або програмного забезпечення (ПО), на якому знаходяться матеріали, зокрема, за допомогою Telegram-чату Виконавця.

4. СТРОК І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Послуги за Договором надаються Виконавцем дистанційно через мережу Інтернет, за допомогою Сайту або іншого веб-сайту, систем та/або програмного забезпечення (ПО), шляхом надання доступу в закритий розділ Сайту або іншого, закритого веб-сайту до матеріалів Курсу, виходячи із специфіки і особливостей обраного і оплаченого Замовником Курсу.

4.2. Строк та деталі надання Послуг за Договором також обумовлюються специфікою і особливістю обраного та оплаченого Замовником Курсу. Такі відомості можуть розміщуватись Виконавцем на Сайті або надаватись Замовнику за контактними даними останнього.

4.3. Послуги вважаються наданими Виконавцем з моменту надання доступу до відповідного Курсу, за умови здійснення Замовником повної або часткової оплати Послуг, відповідно до Розділу 6 Оферти.

4.4. Графік проходження уроків та/або етапів, що передбачаються Курсом, встановлюється Виконавцем самостійно на свій розсуд.

4.5. Акцептування Замовником цієї Оферти у порядку, передбаченому п. 2.2 Оферти, прирівнюється до підписання Замовником Акту приймання-передачі наданих Послуг, що є підтвердженням повного та належного надання Послуг Виконавцем.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов'язується: 

5.1.1. надати Замовнику оплачені останнім Послуги, відповідно до умов Договору та обраного Курсу; 

5.1.2. забезпечити Замовнику персональний доступ до матеріалів Курсу, а також іншої супутньої і необхідної інформації у закритому розділі сайту або іншого веб-сайту, систем та/або програмного забезпечення (ПО), на якому знаходяться матеріали. Доступ до матеріалів Курсу забезпечується Виконавцем після оплати Послуг у порядку, визначеному Розділом 6 Оферти;

5.1.3. надати в онлайн-форматі (дистанційно) Освітні послуги, що передбачені обраним і сплаченим Замовником Курсом;

5.1.4. здійснювати зворотній зв'язок з Замовником, якщо такі положення передбачені обраним і сплаченим Замовником Курсом;

5.1.5. зберігати в таємниці будь-яку особисту і/або конфіденційну інформацію, отриману від Замовника під час надання Послуг за Договором, відповідно до Політики конфіденційності і захисту персональних даних, розміщеної на Сайті;

5.1.6. дотримуватися вимог чинного законодавства України, у т. ч., що стосуються обробки, передачі і захисту персональних даних Користувачів і Замовників;

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. змінювати в односторонньому порядку наповнення закритого розділу Сайту або іншого веб-сайту, систем та/або програмного забезпечення (ПО), на якому знаходяться матеріали, форму проведення зворотного зв'язку, не змінюючи при цьому встановлену періодичність їх проведення і обсяг Послуг, а також змінювати і доповнювати зміст Курсу для Замовника;

5.2.2. у процесі надання Послуг Замовнику, давати спеціалізовані рекомендації щодо виконання завдань, передбачених Курсом, програмою, а також щодо додаткових дій, які дозволяють збільшити ефективність та досягаються шляхом впровадження результатів Курсів;

5.2.3. в односторонньому порядку змінювати і доповнювати умови Договору без попереднього узгодження із Замовником або будь-якого іншого повідомлення;

5.2.4. залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за Договором;

5.2.5. в односторонньому порядку розірвати Договір у випадках і порядку, передбачених Договором;

5.2.6. припинити доступ Замовника до матеріалів обраного Курсу у разі несплати останнім повної вартості Послуг, відповідно до Розділу 6 Оферти.

5.3. Замовник зобов'язується: 

5.3.1. оплачувати Послуги на умовах та у порядку, передбачених Договором;

5.3.2. прийняти Послуги Виконавця, відповідно до положень Договору;

5.3.3. проявляти повагу до Виконавця, інших Користувачів і Замовників;

5.3.4. при оформленні замовлення на надання Послуг, надати Виконавцю актуальну і достовірну інформацію, необхідну для здійснення зв'язку з Замовником в рамках надання Послуг за Договором, а саме: прізвище та ім'я, адресу електронної пошти, контактний номер телефону, ідентифікатори облікових записів Замовника у системі Telegram тощо;

5.3.5. не передавати будь-яким способом третім особам доступ до матеріалів Курсу Виконавця, забезпечувати повну конфіденційність таких матеріалів та наданих Замовнику паролів доступу до таких матеріалів;

5.3.6. не копіювати і не поширювати будь-яким способом (не публікувати, не розміщувати на інших ресурсах в мережі Інтернет, не передавати або не перепродавати третім особам) матеріали, що належать Виконавцю та отримані в ході надання Послуг, не створювати на їх основі інформаційні продукти з метою вилучення комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого використання. При порушенні цього положення, Замовник несе відповідальність відповідно до Договору та чинного законодавства України;

5.3.7. виконувати практичні завдання у разі, якщо такі передбачені відповідним Курсом.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. вимагати від Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації і забезпечення належного надання Послуг, передбачених Договором;

5.4.2. належним чином отримати Освітні послуги на умовах, передбачених Договором.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем, і доступних до замовлення, вказується на Сайті або повідомляється Користувачу/Замовнику в особисті повідомлення у Telegram, або на електронну пошту і може бути змінена Виконавцем на свій розсуд, в будь-який час та в односторонньому порядку. Змінена вартість діє з моменту опублікування чи відправки повідомлення Користувачу/Замовнику і поширюється тільки на ті Послуги, що замовляються після опублікування нової вартості. 

6.2. Замовник здійснює оплату Послуг Виконавця:

6.2.1. у формі передоплати у розмірі 100 % (ста відсотків) від вартості Послуг; або

6.2.2. частинами, при цьому:
• перший платіж у розмірі 50 % (п’ятдесят відсотків) вноситься Замовником у якості завдатку до початку надання Послуг;
• другий платіж у розмірі 50 % (п’ятдесят відсотків) вноситься протягом 7 (семи) календарних днів з моменту початку надання Послуг; або

6.2.3. частинами, на умовах, передбачених Фінансовим агентом.

6.3. Моментом повної оплати вважається надходження грошових коштів у розмірі 100 % (ста відсотків) від вартості Послуг на розрахунковий рахунок Виконавця або через систему електронних платежів Фінансового агента, за наявності такої.

6.4. У разі несплати/несвоєчасної оплати Замовником усіх платежів, передбачених пп.пп. 6.2.2 Оферти, або відмови Замовника від отримання доступу до матеріалів відповідного Курсу, платежі, сплачені Замовником на момент виникнення обставин, передбачених цим пунктом, поверненню не підлягають. 

6.5. Оплата Послуг здійснюється Замовником одним з наступних способів:

6.5.1. за банківськими реквізитами Виконавця, наданими Замовнику за контактними даними останнього; або

6.5.2. за допомогою системи електронних платежів Фінансового агента у разі, якщо така передбачена функціоналом Сайту. До процедури оплати за допомогою системи електронних платежів Фінансового агента, застосовуються правила, визначені таким Фінансовим агентом.

6.6. Сплачена Замовником вартість Освітніх послуг Виконавця не підлягає поверненню, крім випадків ненадання Послуг з вини Виконавця протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту повної оплати Послуг.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, військових дій і інших обставин непереборної сили) (далі – «Форс-мажор»), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору.

7.2. У разі виникнення обставин Форс-мажору, виконання Договору продовжується на строк, протягом якого діють такі обставини.

7.3. Якщо обставини Форс-мажору будуть продовжуватися більше 1 (одного) місяця, то кожна зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки такого припинення.

7.4. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, зобов’язана письмово, протягом 5 (п’яти) робочих днів, повідомити іншу Сторону про настання Форс-мажору. Наявність Форс-мажорних обставин має бути підтверджена відповідними документами Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого органу України.

7.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення обставин Форс-мажору позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини, як на підставу звільнення від відповідальності за порушення зобов’язань за Договором.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Уся інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору, є конфіденційною, за винятком тієї інформації, яку Сторони офіційно оприлюднюють згідно з чинним законодавством України.

8.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення, Замовник або Користувач не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання Договору.

8.3. За розголошення конфіденційної інформації Замовник або Користувач несе відповідальність згідно з чинним законодавством України, а також зобов’язується відшкодувати завдані цим збитки.

8.4. Виконавець має право стягнути із Замовника або Користувача штраф у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень 00 коп. за кожний виявлений випадок:

8.4.1. порушення прав інтелектуальної власності або суміжних прав Виконавця, а саме: неправомірне та/або незаконне розміщення/поширення/продаж/обмін матеріалів Курсу, в тому числі частини або складових матеріалів або інших об’єктів інтелектуальної власності, які були отримані Замовником або Користувачем під час проходження Курсу;

8.4.2. створення подібних/схожих курсів, матеріалів, в тому числі частин або складових  матеріалів або інших об’єктів інтелектуальної власності, які були отримані Замовником або Користувачем під час проходження Курсу.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Всі розбіжності та спори, пов’язані з виконанням умов Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів.

9.2. У разі, якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди, а також у разі, якщо одна з Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір передається на розгляд суду у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

10.1. Договір вступає в силу з моменту вчинення Замовником дій, передбачених п. 2.2 Договору, та діє до завершення строку надання Виконавцем Послуг за відповідним Курсом, обраним Замовником.

10.2. Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії за згодою Сторін у випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України.

10.3. Договір може бути розірваний між Сторонами:

10.3.1. в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця у разі, якщо Замовником було допущено порушення умов даного Договору, прав інтелектуальної власності або суміжних прав Виконавця на розміщені ним курси та складові їх матеріали. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника;

10.3.2. в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця у разі, якщо Замовником було допущено порушення правил поведінки в процесі отримання Послуг за цим Договором, а саме: розпалювання міжнаціональних конфліктів, спам, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, образи Виконавця, образу інших користувачів Сайту або іншого веб-сайту, систем та/або програмного забезпечення (ПО). При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника;

10.3.3. в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця у разі неможливості надання останнім Послуг за Договором.

10.4. Даний Договір публічної оферти складено та опубліковано 04 березня 2024 року.

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЗОРЯ ЯРОСЛАВА ІГОРІВНА

РНОКПП: 3119918822

Контактні дані:
Ном. тел.: +38 (099) 309-30-00
E-mail: vs.xod@ukr.net 

Договір публічної оферти

Про надання Видовищних послуг

Надання Послуг за цим Договором публічної оферти (далі – «Договір», «Оферта»), розміщеним на Сайті, здійснюється фізичною особою-підприємцем підприємцем Зоря Ярославою Ігорівною (запис про державну реєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 20700000000018291 від 04.09.2017 року), яка зареєстрована і діє відповідно до вимог законодавства України (далі – «Виконавець»).

Дана Оферта являє собою офіційну відкриту пропозицію Виконавця укласти Договір про надання Освітніх послуг, шляхом акцепту (прийняття) цієї Оферти.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІв

1.1. Даним пунктом визначається інтерпретація наведених нижче термінів та дефініцій, що використовуються у цьому Договорі.

1.1.1. «Сайт» – веб-сторінка, розташована за посиланням: zorias8.com і керована Виконавцем, включаючи сукупність текстових та візуальних матеріалів, розміщених на веб-сторінці.

1.1.2. «Захід» – сукупність дій культурно-видовищного характеру, що характеризується масовістю та проводиться у відповідному місці та у відповідний час, визначений умовами конкретного заходу, зокрема, як лекції, збори, бізнес-конференції, виступи тощо.

1.1.3. «Договір», «Оферта» – документ, опублікований на Сайті в мережі Інтернет, який регулює відносини між Користувачами, Замовниками і Виконавцем в процесі надання Видовищних послуг.

1.1.4. «Виконавець» – уповноважена особа, яка здійснює контроль над даним Сайтом і пропонує необмеженому числу осіб (Користувачам) надання Видовищних послуг.

1.1.5. «Користувач» – будь-яка фізична особа, яка має доступ до Сайту та використовує Сайт за допомогою мережі Інтернет.

1.1.6. «Замовник» – Користувач, який здійснив акцепт цієї Оферти і є одержувачем (споживачем) Видовищних послуг за Договором.

1.1.7. «Видовищні послуги», «Послуги» – надання Виконавцем Замовнику послуг щодо відвідання Заходу шляхом придбання права доступу (квитка) на останній.

1.1.8. «Фінансовий агент» – компанія, що надає сервіс Інтернет-платежів, що може бути інтегрованим у функціонал Сайту для оплати Замовником Послуг.

1.1.9. «Telegram» – система миттєвого обміну повідомленнями, що дозволяє здійснювати обмін текстовими, графічними, аудіо та аудіовізуальними повідомленнями, а також файлами інших форматів, розробником якої є Telegram FZ-LLC.

1.2. Терміни та дефініції, не визначені цим розділом, тлумачаться у значенні, встановленому чинним законодавством України, а за відсутності такого – у їх звичайному розумінні.

2. УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ОФЕРТИ

2.1. Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України (далі – «ЦК України»).

2.2. Особа (Користувач), яка здійснила акцепт (прийняття) Оферти, набуває всіх прав і обов'язків Замовника у порядку ст. 638 ЦК України. Акцептом цієї Оферти є здійснення Замовником повної або часткової оплати Послуг Виконавця, відповідно до умов Договору.

2.3. Акцептування (прийняття) Оферти означає, що Замовник повністю ознайомлений з умовами Договору та правилами платіжної системи – Фінансового агента, специфікою функціонування Сайту та/або іншого веб-сайту, систем та/або програмного забезпечення (ПО), в рамках яких здійснюється надання Послуг, а також визнає безумовну придатність Сайту для здійснення дій та досягнення цілей, що є предметом Договору. Акцептування (прийняття) Оферти прирівнюється, відповідно до ч. 2 ст. 642 ЦК України, до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені в Оферті.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Відповідно до умов Оферти, Виконавець зобов’язується надати Замовнику Видовищні послуги в очному (офлайн) або дистанційному (онлайн) форматі за винагороду, що сплачується Замовником на користь Виконавця.

3.2. Виконавець розміщує на Сайті оголошення про проведення Заходів, які можуть відрізнятися за часом, наповненням, форматом та вартістю. Актуальні Заходи та інформація про них розміщені на Сайті.

4. СТРОК І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Виконавець надає Замовнику Послуги за Договором за умови придбання права доступу (квитка) на відповідний Захід. Придбання Замовником права доступу (квитка) означає безумовну згоду останнього з умовами Договору.

4.2. Деталі надання Послуг за Договором також обумовлюються обраним та оплаченим Замовником Заходом. Такі відомості можуть розміщуватись Виконавцем на Сайті або надаватись Замовнику за контактними даними останнього.

4.3. Послуги вважаються наданими Виконавцем з моменту початку проведення відповідного Заходу.

4.4. Виконавець не несе відповідальності за неприбуття або несвоєчасне прибуття Замовника до місця проведення Заходу з будь-яких причин.

4.5. Доступ Замовника до місця проведення Заходу здійснюється за умови підтвердження права доступу (надання квитка) до такого, за умови, що право доступу (квиток) не було використано третіми особами до його підтвердження (пред’явлення) Замовником.

4.6. Для доступу до місця проведення Заходу та з метою встановлення особи Замовника, останній зобов’язаний пред’явити Виконавцю документи, що підтверджують особу.

4.7. Відвідування Замовником Заходу та перебування у місці проведення такого здійснюється відповідно до правил, встановлених Виконавцем. У разі порушення Замовником таких правил, Виконавець має право позбавити Замовника права на отримання Видовищної послуги без повернення сплачених коштів.

4.8. Обробка та захист персональних даних Замовника, отриманих Виконавцем, здійснюється відповідно до Політики конфіденційності та захисту персональних даних, розміщеної на Сайті.

4.9. Акцептування Замовником цієї Оферти у порядку, передбаченому п. 2.2 Оферти, прирівнюється до підписання Замовником Акту приймання-передачі наданих Послуг, що є підтвердженням повного та належного надання Послуг Виконавцем.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов'язується: 

5.1.1. надати Замовнику оплачені останнім Послуги, відповідно до умов Договору та обраного Заходу; 

5.1.2. забезпечити Замовнику доступ до місця проведення Заходу, відповідно до Розділу 4 Договору;

5.1.3. повідомляти Замовника про деталі проведення Заходу.

5.1.4. зберігати в таємниці будь-яку особисту і/або конфіденційну інформацію, отриману від Замовника під час надання Послуг за Договором, відповідно до Політики конфіденційності і захисту персональних даних, розміщеної на Сайті;

5.1.5. дотримуватися вимог чинного законодавства України, у т. ч., що стосуються обробки, передачі і захисту персональних даних Користувачів і Замовників.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. змінювати в односторонньому порядку наповнення Сайту, зокрема, інформацію про Заходи;

5.2.2. в односторонньому порядку змінювати і доповнювати умови Договору без попереднього узгодження із Замовником або будь-якого іншого повідомлення;

5.2.3. залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за Договором;

5.2.4. в односторонньому порядку розірвати Договір у випадках і порядку, передбачених Договором;

5.2.5. в односторонньому порядку змінювати час та місце проведення відповідного Заходу, за умови попередження про це Замовника не пізніше, аніж за 12 (дванадцять) годин до попередньо запланованого часу проведення Заходу.

5.3. Замовник зобов'язується: 

5.3.1. оплачувати Послуги на умовах та у порядку, передбачених Договором;

5.3.2. прийняти Послуги Виконавця, відповідно до положень Договору;

5.3.3. проявляти повагу до Виконавця, інших Користувачів і Замовників;

5.3.4. при оформленні замовлення на надання Послуг, надати Виконавцю актуальну і достовірну інформацію, необхідну для здійснення зв'язку з Замовником в рамках надання Послуг за Договором, а саме: прізвище та ім'я, адресу електронної пошти, контактний номер телефону, ідентифікатори облікових записів Замовника у системі Telegram тощо;

5.3.5. не передавати будь-яким способом третім особам право доступу (квитка) на Захід;

5.3.6. не копіювати і не поширювати будь-яким способом (не публікувати, не розміщувати на інших ресурсах в мережі Інтернет, не передавати або не перепродавати третім особам) об’єкти, що належать Виконавцю та отримані в ході надання Послуг, не створювати на їх основі інформаційні продукти з метою вилучення комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого використання. При порушенні цього положення, Замовник несе відповідальність відповідно до Договору та чинного законодавства України.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. вимагати від Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації і забезпечення належного надання Послуг, передбачених Договором;

5.4.2. належним чином отримати Послуги на умовах, передбачених Договором.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем, і доступних до замовлення, вказується на Сайті або повідомляється Користувачу/Замовнику в особисті повідомлення у Telegram, або на електронну пошту і може бути змінена Виконавцем на свій розсуд, в будь-який час та в односторонньому порядку. Змінена вартість діє з моменту опублікування чи відправки повідомлення Користувачу/Замовнику і поширюється тільки на ті Послуги, що замовляються після опублікування нової вартості. 

6.2. Замовник здійснює оплату Послуг Виконавця:

6.2.1. у формі передоплати у розмірі 100 % (ста відсотків) від вартості Послуг; або

6.2.2. частинами, на умовах, передбачених Фінансовим агентом.

6.3. Моментом повної оплати вважається надходження грошових коштів у розмірі 100 % (ста відсотків) від вартості Послуг на розрахунковий рахунок Виконавця або через систему електронних платежів Фінансового агента, за наявності такої.

6.4. Оплата Послуг здійснюється Замовником одним з наступних способів:

6.4.1. за банківськими реквізитами Виконавця, наданими Замовнику за контактними даними останнього; або

6.4.2. за допомогою системи електронних платежів Фінансового агента у разі, якщо така передбачена функціоналом Сайту. До процедури оплати за допомогою системи електронних платежів Фінансового агента, застосовуються правила, визначені таким Фінансовим агентом.

6.5. Повернення коштів Замовнику за відмову від отримання права доступу (квитка) на Захід можлива за умови направлення письмової заяви Замовника у довільній формі за наступною адресою електронної пошти Виконавця: info@zorias8.com не пізніше, ніж за 72 (сімдесят дві) години до початку проведення Заходу. У такому разі, повернення здійснюється у розмірі 50 % (п’ятдесяти відсотків) від вартості, сплаченої Замовником.

Повернення коштів за відмову від отримання права доступу (квитка) на Захід, за заявою Замовника, направленою пізніше, ніж за 72 (сімдесят дві) години до початку проведення Заходу, не здійснюється.  

6.6. Повернення коштів Замовнику за не проведення Заходу з вини Виконавця можлива за умови направлення письмової заяви Замовника у довільній формі за наступною адресою електронної пошти Виконавця: info@zorias8.com протягом 7 (семи) календарних днів з моменту не проведення Заходу.

За результатами розгляду такої заяви, Виконавець залишає за собою право (на вибір):
• повернути кошти за наявності усіх підстав для цього; 
• перенести дату проведення відповідного Заходу впродовж 180 (ста вісімдесяти) календарних днів з моменту не проведення такого Заходу та надати Замовнику безоплатне право доступу (квиток) на такий захід.

Виконавець має право запросити в Замовника додаткову інформацію та копії документів для прийняття відповідного рішення.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, військових дій і інших обставин непереборної сили) (далі – «Форс-мажор»), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору.

7.2. У разі виникнення обставин Форс-мажору, виконання Договору продовжується на строк, протягом якого діють такі обставини.

7.3. Якщо обставини Форс-мажору будуть продовжуватися більше 1 (одного) місяця, то кожна зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки такого припинення.

7.4. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, зобов’язана письмово, протягом 5 (п’яти) робочих днів, повідомити іншу Сторону про настання Форс-мажору. Наявність Форс-мажорних обставин має бути підтверджена відповідними документами Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого органу України.

7.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення обставин Форс-мажору позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини, як на підставу звільнення від відповідальності за порушення зобов’язань за Договором.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Уся інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору, є конфіденційною, за винятком тієї інформації, яку Сторони офіційно оприлюднюють згідно з чинним законодавством України.

8.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення, Замовник або Користувач не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання Договору.

8.3. За розголошення конфіденційної інформації Замовник або Користувач несе відповідальність згідно з чинним законодавством України, а також зобов’язується відшкодувати завдані цим збитки.

8.4. Виконавець має право стягнути із Замовника або Користувача штраф у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень 00 коп. за кожний виявлений випадок:

8.4.1. порушення прав інтелектуальної власності або суміжних прав Виконавця, а саме: неправомірне та/або незаконне розміщення/поширення/продаж/обмін матеріалів або інших об’єктів інтелектуальної власності, що отримані Замовником під час надання Послуг;

8.4.2. створення подібних/схожих матеріалів, в тому числі частин або складових  матеріалів або інших об’єктів інтелектуальної власності, що отримані Замовником під час надання Послуг.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Всі розбіжності та спори, пов’язані з виконанням умов Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів.

9.2. У разі, якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди, а також у разі, якщо одна з Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір передається на розгляд суду у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

10.1. Договір вступає в силу з моменту вчинення Замовником дій, передбачених п. 2.2 Договору, та діє до проведення відповідного Заходу, обраного та оплаченого Замовником.

10.2. Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії за згодою Сторін у випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України.

10.3. Договір може бути розірваний між Сторонами:

10.3.1. в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця у разі, якщо Замовником було допущено порушення умов даного Договору. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника;

10.3.2. в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця у разі, якщо Замовником було допущено порушення правил поведінки в процесі отримання Послуг за цим Договором, а саме: розпалювання міжнаціональних конфліктів, нецензурні висловлювання, образи Виконавця, образу інших користувачів Сайту або замовників, порушення правил поведінки, встановлених Виконавцем тощо. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника;

10.4. Даний Договір публічної оферти складено та опубліковано 04 березня 2024 року.

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЗОРЯ ЯРОСЛАВА ІГОРІВНА

РНОКПП: 3119918822

Контактні дані:
Ном. тел.: +38 (099) 309-30-00
E-mail: vs.xod@ukr.net